Avís Legal

 

 

L’associació “Coral Laroc de Vilafranca del Penedès” amb domicili a efectes de notificacions a Ateneu Municipal, Plaça Penedès, 4 de Vilafranca del Penedès, regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació; els seus estatuts i el seus reglaments interns. 

Aquesta associació posa a disposició en el seu lloc web www.laroc.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Aquestes condicions generals regeixen únicament i exclusivament l'ús del lloc web de la Coral Laroc de Vilafranca del Penedès per part dels usuaris que hi accedeixin. Aquestes condicions generals són exposades als usuaris en el lloc web www.laroc.cat per tal de poder ser llegides, impreses, arxivades y estar-ne, d'aquesta manera, plenament informat.

L'accés a aquest lloc web de la Coral Laroc de Vilafranca del Penedès implica l'acceptació d'aquestes condicions generals d'ús, que l'usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L'usuari es compromet a no utiltizar el lloc web i els serveis que s'hi ofereixen per a la realització d'activitats contràries a la legislació vigent i a respectar en tot moment aquestes condicions generals.

PRIMER - CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web de la Coral Laroc de Vilafranca del Penedès no implica la obligatorietat d'inscripció de l'usuari. Les condicions d'accés i ús del lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i obliguen l'usuari a realitzar un bon ús del lloc web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, els drets i els interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intelectual, etc. Expressament, la Coral Laroc de Vilafranca del Penedès prohibeix els següents:

1.1.1. - Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de la Coral Laroc Laroc de Vilafranca del Penedès o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la corresponent autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius o l'enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors a la xarxa ("mail bombing").

1.2.- La Coral Laroc de Vilafranca del Penedès podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al lloc web si es detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals. 

SEGON. - CONTINGUTS:

Els continguts incorporats en aquell lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- La Coral Laroc de Vilafranca del Penedès, utilitzants fonts internes i externes, de tal manera que la Coral Laroc de Vilafranca del Penedès únicament es fa responsable dels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- La Coral Laroc de Vilafranca del Penedès es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. Així mateix, no assegura ni es responsabilitza del correcte funcioanament dels enllaços a llocs webs de tercers que figurin a www.laroc.cat. A més, a través del lloc web es posen a disposició dels usuaris serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regeixen per les condicions particulars de cadascun d'ells. La Coral Laroc de Vilafranca del Penedès no garantitza la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d'exactitud d'aquests continguts i serveis.

TERCER. - RESPONSABILITAT

3.1.- La Coral Laroc de Vilafranca del Penedès en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Les incidències que puguin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garantitza que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers puguin ocasionar en el lloc web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, ja sigui directament o a través d'enllaços o links. Així mateix, la Coral Laroc de Vilafranca del Penedès col·laborarà amb l'autoritat comptetent en el moment en què tingui coneixement fehacent que els danys constitueixen qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

3.2. La Coral Laroc de Vilafranca del Penedès es reserva el dret de suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caàcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabiltiat dels danys que es puguin produir. 

QUART.- DRETS D'AUTOR I MARCA

El lloc web de la Coral Laroc de Vilafranca del Penedès (continguts propis, programació i disseny del lloc web) es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació llevat que es produeixi amb consentiment explícit de la Coral Laroc de Vilafranca del Penedès. 

CINQUÈ.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions es regeixen per la legislació de la comunitat autònoma de Catalunya i de l'estat espanyol. 

SISÈ.- 

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nula, la resta de clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat de les presents condicions. La Coral Laroc de Vilafranca del Penedès podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, fet que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement explícit per part de l'entitat.

Col·laboradors:

  • clients
  • clients
  • clients 
  • clients
  • clients

Allotjament web: dominispersonals.cat