La representació i el govern de la Coral Laroc corresponen a la Junta Directiva, constituïda per: president/a, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i vocals. Aquests càrrecs són escollits pels membres de la Coral segons el procediment establert als seus estatuts. La gestió de govern de la Junta Directiva ha de ser aprovada per l’Assemblea General, així com els pressupostos i els comptes anuals. L’Assemblea General es reuneix ordinàriament un cop l'any com a mínim.

La Junta Directiva vetlla per l’assoliment dels objectius del Projecte Musical i, conseqüentment, genera les iniciatives que considera oportunes i dóna suport als càrrecs executius orientats a l’acompliment dels compromisos que s’hi expressen, sobre aquests objectius i també sobre altres qüestions circumstancials en la vida de la Coral Laroc.


Junta Directiva

President
Francesc Aloy i Carné
Vice-presidenta
Anna Solé i Puiggròs
Tresorera
Mercè Palau i Domènech
Secretària
Esther Mas i Giró
Vocals
Pep Mestre i Cuscó
Isabel Rosell i Sogas

Direcció Musical

Judit Camprubí i Roig

Judit Camprubí i Roig (Sant Pere de Ribes, 1969), inicia els estudis musicals al Conservatori de Música del Liceu i posteriorment al Conservatori Municipal de Música de Barcelona dins de l’àmbit de la pedagogia musical i la direcció coral.

Paral·lelament estudia al Secretariat de Corals Infantils de Catalunya SCIC i als cursos de direcció coral de la Federació Catalana d’entitats corals, FCEC i assisteix a diferents Tallers de Direcció Coral amb Basilio Astúlez.

Des de 1987 és professora de música, impartint classes de Solfeig i Piano i exerceix com a especialista de música en llars d’infants i escoles de primària. L’any 1990 funda l'Escola de Música Simfonia, a Sant Pere de Ribes, exercint com a Directora i Professora de llenguatge musical i piano fins l’actualitat.

La temporada 2016-2017 entra com a cantaire a la Coral Laroc i n’assumeix la Direcció Musical la temporada 2018-2019